Kestävä kehitys Vaasassa - hyvinvointia ja elämänlaatua kaikille

Keskiviikko 29.3.2017 - Maija Alasalmi ja Marjo Hannu-Jama


Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan tässä ohjelmassa toisistaan riippuvuussuhteessa olevaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristön kestävää kehitystä. Vaikka kestävyyden ulottuvuuksia ja niiden yhteispintoja on rakentavasti tieteellisinkin perusteluin tunnistettu, kaventuu elintärkeä kestävyyden tavoite ajoittain yksinkertaistettuun vastakkain asetteluun - siitä huolimatta, että kyse on planetaariset rajat huomioivasta konkreettisesta hyvinvoinnin ja elämänlaadun turvaamisesta kaikille tänään ja tulevaisuudessa.

Vaasan kaupungin kehittämistoiminnot ankkuroituvat myös kestävän kehityksen tavoitteeseen. Kaupungin energia - ja ilmasto-ohjelma pureutuu ekologisesti kestävämmän kehityksen askelluksiin. Yhdenvertaisuus - ja tasa-arvosuunnitelma puolestaan tarttuu sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Ympäristö ja ilmastotavoitteet ovat ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta sekä yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat kaupungin elinvoimaisuuden ja sosiaalinen eheyden vahvistajia.  Nämä kaikki yhdessä varmistavat hyvän elämänlaadun.

Sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan haasteet ovat kasvaneet Suomessakin heikon talouskasvun ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Eriarvoistuminen ja yhteiskunnallinen eriytymiskehitys näkyvät mm. työttömyytenä ja toimeentulohaasteina, kasvavina hyvinvointi- ja terveyseroina, mutta myös osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksina. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaupungin palveluissa, päätöksenteossa ja strategisissa valinnoissa toimii välineenä luottamuksen ja uuden sosiaalisen perustan rakentumiselle. Tässä työssä onnistutaan vain yhdessä kuntalaisten kanssa. Sosiaalinen perusta toimii yhdistävänä tekijänä, kun kestävän kehityksen eri ulottuvuudet haastavat ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti yhdessä, yhteisen asian edistämiseksi yksilöinä ja yhteisöinä niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.  Kestävä kehitys on toimintaa, joka vastaa nykyisiin tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa (Brundlandin komission määrittely).

Alan kansainvälinen tutkijaenemmistö on yksimielinen toimenpiteiden kiireellisyydestä.  Jotta kehitys pysyy maapallon ekologisissa rajoissa, on ympäristöhaitat saatava pienenemään talouskasvusta riippumatta. Yhdenvertaisuus ja osallisuus luovat uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja vähentävät hyvinvoinnin lisäämisen riippuvuutta talouskasvusta. Juuri näitä tavoitteita päästään kokeilemaan ja toteuttamaan Ristinummella ja Vähässäkyrössä yhdessä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa Vaasan kaupungin hallinnoimalla, juuri ESR-rahoituksen saaneella Osallisuuden askeleet työllisyyspoluille – hankkeella.  Kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymää energia- ja ilmasto-ohjelmaa toimeenpanemalla Vaasa pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Näiden hankkeiden avulla me pyrimme luomaan yhdessä kaikille vaasalaisille hyvää elämänlaatua.

Avainsanat: kestävä kehitys, Vaasa, kuntavaalit, SDP, kaupunkikehitys


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini